VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ SPOLEČNOSTI,
KTERÁ SE ZABÝVÁ NÁKLADNÍ ŘÍČNÍ DOPRAVOU.

Na trhu říční nákladní dopravy působíme již od roku 1995 jako spedice při zajištování nákladů,
ale i jako rejdařství při zájmu o přepravu zboží vlastními plavidly.

Naše firma sestává z několika odvětví a díky našim dlouholetým zkušenostem a kooperačním partnerům, máme možnost přepravit jakékoliv
množství, jakýkoliv náklad, nejen v České republice, ale také v Evropě.

Část 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Právní vztahy mezi dopravcem (rejdařem) a přepravcem (plátcem přepravného dopravci) se řídí přepravní smlouvou, těmito Přepravními podmínkami (dále jen “Přepravní podmínky”), a pokud přepravní smlouva nebo Přepravní podmínky nestanoví jinak, i Obchodním zákoníkem č. 513/91 Sb. Tyto přepravní podmínky tvoří nedílnou součást přepravní smlouvy.

 1. Nestanoví-li přepravní smlouva jinak, je počátek přepravní smlouvy mezi dopravcem a přepravcem stanoven “FCA sjednané místo nakládky (převzetí zboží dopravcem od odesílatele, nakládací přístav)” podle Incoterms 2000. Zároveň musí být určeno, převezme-li zboží před nakládkou (na nábřeží), nebo po nakládce (paluba lodi).
 2. Nestanoví-li přepravní smlouva jinak, je konec přepravní smlouvy mezi dopravcem a přepravcem stanoven buď “DES (paluba lodi) ve sjednaném přístavu určení”, nebo “DEQ (nábřeží) ve sjednaném přístavu určení” podle Incoterms 2000.
 1. Ve vnitrostátní i zahraniční přepravě je přepravní listinou nákladní list (NL), manifest, případně konosament. Druh přepravní listiny je sjednáván přepravní smlouvou, jakož i osoba pověřená řádným vyplněním přepravních listin dle dispozic přepravce. Při přepravě agrárních komodit je dále vystaven Certifikát LCI (Load Compartment Inspection). Certifikát LCI se vystaví po vyčistění nákladového prostoru plavidla, čímž se potvrzuje, že nákladový prostor je čistý, suchý, bez cizích zápachů a ostatních nežádoucích škodlivin, které by mohly znehodnotit náklad určený pro přepravu. Přeprava je uskutečňována v souladu s normou GMP B4.2, pokud není dohodnuto jinak.
 2. Přepravce (dále jen odesílatel) je povinen řádně vyplnit nákladní list (NL) ve všech jeho částech, jejichž vyplnění přísluší odesílateli. Odesílatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a prohlášení, které zapsal do nákladního listu (NL), a odpovídá za všechny následky, jsou-li tyto údaje a prohlášení nesprávné, nepřesné nebo neúplné.
 3. Potvrzením nákladního listu (NL) dopravce potvrzuje, že zboží v něm zapsané bylo naloděno a převzato k přepravě, a že se zavazuje dopravit toto zboží do místa určení a tam jej vydat oprávněnému příjemci.
 4. Originál nákladního listu (NL) doprovází zboží (není-li v přepravní smlouvě stanoveno jinak) a vydává se spolu se zbožím oprávněnému příjemci. Odesílatel obdrží jako potvrzení druhopis nákladního listu (NL) dokládající převzetí zapsaného zboží dopravcem. Počet kopií nákladního listu (NL) a jejich rozdělení stanoví dopravce s odesílatelem podle potřeb obou přepravců (odesílatele i příjemce) a dopravce.
 5. Při zahraniční přepravě může být na návrh odesílatele místo nákladního listu (NL) vydán dopravcem na naložené a k přepravě přijaté zboží náložný list (Konosament). Odesílatel je povinen řádně vyplnit návrh na vydání náložného listu (Konosamentu) ve všech částech, jejichž vyplnění přísluší odesílateli. Odesílatel odpovídá za správnost všech údajů a prohlášení, které zapsal do návrhu náložného listu a odpovídá za všechny následky, jsou-li tyto údaje a prohlášení nesprávné, nepřesné, nebo neúplné.
 6. Náložný list (B/L) je listina, s níž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny. Dopravce je povinen zásilku vydat osobě oprávněné podle náložného listu (B/L) a potvrdí na něm převzetí zásilky. Náložný list (B/L) je cenný papír. “Může být vystaven na jméno, na doručitele, nebo na řad. Zní-li na doručitele nebo na řad, je odesílatel povinen uvést jméno a adresu k ohlášení (notify). Je-li náložný list (B/L) vystaven na doručitele, není dopravce povinen ověřovat totožnost příjemce zboží, u náložného listu (B/L) na řad je však povinen zkontrolovat nepřerušenost řady rubopisů.
 7. Je-li k provedení přepravy třeba zvláštních listin stanovených přístavními, celními, zdravotními, veterinárními, rostlino-lékařskými nebo jinými předpisy, je odesílatel povinen odevzdat je dopravci při předání zboží k přepravě. Odesílatel odpovídá za škody, které dopravci vznikly neodevzdáním nebo opožděným odevzdáním takových listin nebo i jejich nesprávností nebo nedostatečností. Dopravce odpovídá za škody vzniklé ztrátou dokladů, pokud byly uvedeny jako příloha k nákladnímu listu (NL) nebo k náložnému listu (Konosamentu).
 1. Objednatel přepravy (speditér, majitel zboží) předloží dopravci (rejdaři) nejpozději pátý kalendářní den před požadovaným termínem nakládky předběžnou objednávku přepravy, v dalším textu termín “den” znamená “kalendářní den”. Není-li k požadované přepravě uzavřena smlouva o budoucí přepravní smlouvě (např. roční smlouva o přepravě), má předložená předběžná objednávka charakter návrhu “smlouvy o uzavření budoucí smlouvy” podle §§ 289 až 292 Obch. Z. V “Předběžné objednávce” objednatel přepravy specifikuje zejména druh, rozměry a množství zboží, požadovaný termín dodání (doplutí), požadovaný termín lodění, počátek a konec přepravní smlouvy (viz § 2 těchto Přepravních podmínek) a další požadavky (např. požadovaný způsob ochrany před vlivy povětrnosti, druh přepravních dokladů apod.). Objednatel přepravy použije buď obvyklý způsob objednávky jako dopis, fax, nebo e-mail, vždy však musí dbát na informační úplnost.
 2. Dopravce (rejdař) předloženou předběžnou objednávku buď potvrdí, nebo odmítne, nebo sjedná s objednavatelem přepravy změny (zejména ve stanovení počátku nebo konce přepravní smlouvy, v termínech, či v množství).
 3. Objednatel přepravy i dopravce mohou k takto potvrzené přepravě sjednat případně i telefonicky odchylky, např. v termínu apod. Každý z partnerů však může vyžadovat písemné potvrzení dohodnuté změny. Není-li požadovaná změna druhou stranou potvrzena (akceptována), platí pro vzájemné vypořádání nároků z případných škod ustanovení, která jsou uvedena v následujících odstavcích.

Část 2

NAKLÁDKA A VYKLÁDKA

 1. Odesílatel předává zboží dopravci na sjednaném místě, kterým je obvykle paluba lodi v určeném přístavu nakládky.
 2. Dopravce (obvykle vůdce plavidla) přejímá zboží od odesílatele (jím určeného zástupce):
  2.1 podle váhy udané odesílatelem v Příkazu k nakládce,
  2.2 podle ponorových tabulek lodi zjištěním ponoru před a po naložení, o tom vyhotoví vůdce plavidla zápis, který se přiloží k nákladnímu listu (NL) nebo náložnému listu (B/L-Konosamentu),
  2.3 podle počtu kusů (druhu zboží nebo obalu, značky, čísla, aj.), odesílatel označí jednotlivé kusy tak, aby označení bylo znatelné a trvanlivé a umožňovalo při převzetí zboží od odesílatele i při předání zboží příjemci snadnou kontrolu, u kusů nad 5 tun musí být vyznačen způsob upevnění při překladu.
 3. Nakládka zboží do plavidla musí být provedena s odbornou péčí, aby zboží bylo v nákladním prostoru plavidla řádně roztříděno a uloženo, aniž by došlo k poškození plavidla nebo ostatního zboží.
 4. Veškeré náklady za naložení zboží a jeho uložení do plavidla jdou na vrub odesílatele, který také ručí za poškození lodi nebo ostatního nákladu během nákladky a v souvislosti s ní.
 5. Odesílatel musí nejpozději při převzetí zboží dopravcem předat dopravci všechny údaje potřebné k přepravě, zejména zapsat v přepravních dokladech zboží i obal způsobem v přepravě obvyklým, zajistit na zboží označení, které vydrží až do konce cesty, udat druh, stav, kvalitu, případně nebezpečnost, jakož i hmotnost, kubaturu, míry, počet nebo jinak vyjádřené množství zboží a předat dopravci potřebné průvodní doklady, zvláště ty, které jsou vyžadovány přístavními, celními, zdravotními nebo jinými předpisy. Obaly zboží musí vyloučit možnost poškození lodi nebo ostatního nákladu naloženým a převzatým zbožím. Odesílatel ručí za všechny škody a náklady, které vzniknou dopravci v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů v přepravních nebo jiných průvodních dokladech nebo v důsledku jejich opožděného předání, jakož i nedostatečného balení a označení zboží.
 6. Odesílatel a dopravce mohou sjednat, že nakládku zboží do plavidla zajistí dopravce na náklady a riziko odesílatele.
 1. Dopravce předává zboží příjemci na sjednaném místě, kterým je obvykle paluba lodi v určeném přístavu vykládky (končí-li přepravní smlouva DES), nebo nábřeží v určeném přístavu vykládky (končí-li přepravní smlouva DEQ).
 2. Příjemce (jím určený zástupce) přejímá zboží od dopravce:
  2.1 podle váhy udané odesílatelem v nákladním listu (NL) nebo náložném listu (B/L),
  2.2 podle ponorových tabulek lodi zjištěním ponoru lodi před a po vyložení, vůdce plavidla vyhotoví o měření ponoru zápis, který spolupodepíše příjemce zboží (jím určený zástupce), tento zápis se přiloží k opisu nákladního listu nebo originálu náložného listu,
  2.3 podle počtu kusů (druh zboží nebo obalu, značky, čísla apod.).
 3. Určení množství zboží, převzatého od odesílatele a určení množství zboží, předaného příjemci, musí být spolu v souladu, a příjemce proto nemůže bez souhlasu dopravce požadovat jiný způsob určení množství zboží při převzetí od dopravce, než byl použit dopravcem při převzetí od odesílatele. Liší-li se způsob určení množství zboží převzatého dopravcem od odesílatele od způsobu určení množství zboží převzatého příjemcem od dopravce a nebo technologické možnosti příjemce neumožňují shodný způsob vážení zboží, nelze uplatnit nárok na náhradu za chybějící množství (manko).
 4. Vykládka zboží musí byt provedena s odbornou péčí, aby nebylo poškozeno ani vykládané zboží, ani loď či ostatní náklad a přístavní zařízení.
 5. Je-li přepravní smlouva ukončena “DES paluba lodi ve sjednaném přístavu určení”, zajistí vykládku zboží na své náklady a riziko příjemce. Je-li přepravní smlouva ukončena “DEQ nábřeží ve sjednaném přístavu určení”, zajistí vykládku zboží na své náklady a riziko odesílatel.
 6. Odesílatel i dopravce (končí-li přepravní smlouva DEQ) nebo příjemce a dopravce (končí-li přepravní smlouva DES) mohou sjednat, že vykládku zboží z plavidla zajistí dopravce na náklady a riziko odesílatele, resp. příjemce.
 1. Pobyt lodí dopravce v přístavu je způsoben zejména jejich nakládkou, vykládkou, čekáním na nakládku, čekáním na vykládku, ošetřováním zboží (např. plynováním apod.), čekáním na ošetřování zboží, a shromažďováním plavidel pro nakládku (importu/exportu) z/do námořní lodi.
 2. Čekání na nakládku nebo vykládku a čekání na ošetření zboží v době od připlutí do přístavu do sjednaného začátku nakládky, vykládky, ošetření zboží apod., stejně jako čekání na nakládku(importu/exportu) z/do námořní lodi do dne sjednaného v objednávce je provozním rizikem, jehož náklady nese dopravce.
 3. Nakládací nebo vykládací doba se počítá od 06.00 nebo 14.00 hodiny (je-li sjednán překlad i v noční směně, může být počátkem nakládací nebo vykládací doby i 22. hodina) nejdříve následující den po sjednaném začátku nakládky nebo vykládky. Nakládacím nebo vykládacím dnem se rozumí doba dvou po sobě následujících směn v době od 06 do 22 hodin. Znamená to, že jeden půlden je 8 hodin resp. doba jedné směny. Vykládá-li se však i v noční směně, platí i tato noční směna (22 až 06 hodin) jako nakládací nebo vykládací půlden.
 4. Nakládací a vykládací doby stanoví dopravce a jsou uvedeny v Příloze.
 5. Ostatní doba pobytu v přístavu (např. pro ošetření zboží, shromažďování plavidel pro nakládku z námořní lodi apod.) se počítá od 06 hodin dne sjednaného pro ošetření zboží nebo na-knihovaného jako zahájení nakládky (importu/exportu) z/do námořní lodi.
 6. Není-li stanoveno v přepravní smlouvě jinak, je ostatní volná doba pobytu v přístavu stanovena jednotně (bez ohledu na nosnost plavidla) na 2,5 dne.
 1. Při překročeni nakládací nebo vykládací doby nebo při překročení volné ostatní doby pobytu v přístavu má dopravce právo požadovat zdržné. Jeho výše je stanovena dopravcem a je uvedena v Příloze. Výše zdržného však může být sjednána dohodou odesílatele nebo příjemce, resp. majitele zboží nebo odesílatele s dopravcem odchylně od ustanovení této Přílohy.
 2. Plátcem zdržného bude ten z účastníků přepravního řetězce, který překročení nakládací nebo vykládací doby, resp. volné ostatní doby pobytu způsobil, v první řadě však objednatel přepravy dále pak (odesílatel, příjemce, resp. majitel zboží, speditér, plátcem zdržného může být i provozovatel překladu apod.)
 3. Dopravce uplatní svůj nárok na zdržné obvykle u odesílatele (objednatele). Odesílatel je plátcem zdržného vyúčtovaného dopravcem za překročení volné nakládací doby nebo volné ostatní doby pobytu v přístavu nakládky (výchozí přístav) nebo v přístavu na cestě (nácestný přístav). Plátcem zdržného vyúčtovaného dopravcem za překročení volné vykládací nebo volné ostatní doby pobytu v přístavu vykládky (přístav určení) je buď odesílatel, končí-li přepravní smlouva “DEQ nábřeží ve sjednaném přístavu určení”. Končí-li přepravní smlouva “DES paluba lodi ve sjednaném přístavu určení”, může být plátcem zdržného firma, se kterou dopravce (obvykle předem) vykládku zboží v přístavu určení sjednává.

PŘEPRAVA A ODPOVĚDNOST ZA ZBOŽÍ

 1. Dopravce určuje plavidlo, kterým bude přeprava provedena, není však vázán přepravit zboží určitým plavidlem, určitou cestou, nebo během určité doby, pokud není dohodnuto jinak.
 2. Dopravce má právo přepravovat ve stejném plavidle různé zboží, a určuje dopravní cestu převzatého zboží.
 3. Kapitán (vůdce plavidla) má právo dovézt zboží oklikou, vléci jiné lodi a i jinak poskytovat pomoc, je-li to k záchraně života, majetku nebo jinému účelu nutné (provozní důvody). Odesílatel ani příjemce nemohou v těchto případech vznést nároky na náhradu vůči dopravci.
 4. Za den splnění výkonu podle přepravní smlouvy (den ukončení výkonu) se považuje:
  4.1 vnitrostátní přeprava – doplutí plavidla do přístavu určení,
  4.2 zahraniční přeprava, import, jednotlivé zásilky (plavidla) – doplutí plavidla do českého přístavu určení,
  4.3 zahraniční přeprava, import, hromadná zásilka – naložení posledního plavidla z hromadné zásilky, např. z námořní lodě (datum vystavení nákladního listu (N/L) nebo náložného listu (B/L),
  4.4 zahraniční přeprava, export – naložení plavidla (datum vystavení nákladního listu (N/L) nebo náložného listu (B/L).
 1. Za přepravní překážku se považuje každá událost, která může znesnadnit nebo znemožnit splnění přepravní smlouvy, aniž tuto událost mohl dopravce nebo přepravce předvídat.
 2. Za trvalou přepravní překážku se považuje zejména:
  2.1 jestliže dojde ke ztrátě lodi, kterou měla být přeprava provedena, nebo dojde-li k jejímu poškození, jež znemožní uskutečnění přepravy bez takových úprav či oprav k přepravě určené lodi, které vyžadují úplné vyložení nákladu,
  2.2 jestliže dojde ke ztrátě zboží, které mělo být přepraveno, přičemž nebylo označeno jenom jako druh a třída, ale bylo specificky popsáno a dopravcem již bylo převzato.
 3. Zamezí-li trvalá přepravní překážka započetí přepravy, ztratí přepravní smlouva platnost, aniž by byl dopravce nebo přepravce povinen druhé straně nahradit případnou škodu. Při přepravě zboží více plavidly (hromadná zásilka, též tzv. konsekutivní přeprava) se neplatnost ustanovení přepravní smlouvy omezuje na jednotlivé plavidlo nebo část zboží ovlivněné trvalou přepravní překážkou.
 4. Znemožní-li trvalá přepravní překážka pokračovat v přepravě, přestane platit přepravní smlouva. Dopravce má právo požadovat na odesílateli přepravné za uskutečněnou část cesty (dále jen distanční přepravné). Odesílatel je povinen při trvalé přepravní překážce na vyzvání dopravce v přiměřené lhůtě a na své náklady zboží z lodi vyložit.
 5. Za přechodnou přepravní překážku se považuje každá událost, kterou nelze označit za trvalou přepravní překážku podle odst. 2, § 10. Přechodnou přepravní překážkou je zejména zastavení plavby pro nízký vodní stav, pro vysoký vodní stav, pro zámrazu nebo pro uzávěru plavební cesty nebo její části, důsledek působení vyšší moci, uragán, hustá mlha, důsledek činností a nařízení orgánu státní moci a státní správy (zadržení lodě, karanténa), válečné události a jiné násilné akce (terorismus), organizovaná činnost pracujících.
 6. Dopravce i odesílatel mají právo (s výjimkou případu přezimování) do sedmi dnů od vzniku přechodné přepravní překážky, avšak před jejím odstraněním, odstoupit od přepravní smlouvy)”. Odstoupí-li od přepravní smlouvy odesílatel, má dopravce právo na distanční přepravné. Odstoupí-li od přepravní smlouvy dopravce, ztrácí na úhradu distančního přepravného právo. Odesílatel zajistí v obou případech v přiměřené lhůtě po odstoupení od přepravní smlouvy, že zboží z plavidla na své náklady vyloží.
 7. Dopravce není povinen přejímat k přepravě během přechodné přepravní překážky další zboží. V případě převzetí zboží dopravcem, dopravce nezodpovídá za škody vzniklé na zboží a veškeré náklady hradí…
 8. Po dobu trvání přepravní překážky při dodání zboží neplyne dodací lhůta.
 1. Dodací lhůta je doba od převzetí zboží dopravcem od odesílatele do ohlášení příjemci, že zboží je připraveno k předání v přístavu určení. Dodací lhůta se počítá v kalendářních dnech. Den převzetí zboží dopravcem se do dodací lhůty nepočítá. Dodací lhůta běží ode dne následujícího od převzetí zboží dopravcem a končí dnem připravenosti k předání.
 2. Příloha těchto Přepravních podmínek stanoví základní dodací lhůty. Odesílatel i dopravce si mohou smluvit pro jednotlivé přepravy i lhůtu odlišnou. Sjednaná dodací lhůta musí být zaznamenána do nákladního listu (NL) nebo náložného listu (B/L).
 3. Dopravce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením dodací lhůty jen, jestliže prokáže, že nedodržení dodací lhůty bylo způsobeno okolnostmi podle § 10, odst. 2 a odst. 5 těchto “Přepravních podmínek.
 1. Dopravce neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou nebo poškozením zboží od jeho převzetí od odesílatele do jeho vydání příjemci, i když ji nebyl schopen odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
 2. Dopravce neodpovídá za ztrátu nebo poškození zboží prokáže-li, že ztráta nebo poškození bylo způsobeno:
  2.1 odesílatelem, příjemcem, nebo majitelem zboží,
  2.2 nedostatky nebo přirozenou povahou zboží včetně obvyklého úbytku,
  2.3 vadným nebo nedostatečným obalem, na který dopravce upozornil již při převzetí zboží a tuto skutečnost zaznamenal do nákladního listu nebo náložného listu (případně jinak písemně informoval přepravce), jestliže dopravce na vadný nebo nedostatečný obal neupozorní, neodpovídá jen tehdy, jestliže vadnost obalu nebyla při převzetí zásilky zjistitelná.
 3. Dopravce neodpovídá:
  3.1 za škodu na zboží, jehož nakládku, nebo překládku zajistil odesílatel, příjemce, nebo majitel zboží, a vznikla-li tato škoda při nakládce, vykládce, nebo překládce,
  3.2 za škodu na zboží, které je pro své vlastnosti vystaveno nebezpečí poškození (zejména rezivění a oxidaci, plísni, samovznícení, kvašení, hnilobě, načichnutí apod.), úbytku na váze (zejména vysychání a vypařování), popřípadě ztráty, pokud je prokázáno, že škoda z tohoto nebezpečí vznikla. V Příloze se stanoví podíl ztráty na váze, za který dopravce neodpovídá,
  3.3 za škody vzniklé při přepravě živých zvířat,
  3.4 za škodu na zboží, které bylo naloženo na palubě lodi nebo v lodi bez palubních krytů (otevřené plavidlo) podle dohody s odesílatelem nebo podle zvyklostí dopravce (škoda vznikla zejména vlivem povětrnosti),
  3.5 za ztrátu nebo poškození zboží zejména vyšší mocí, mobilizací, vojenskými cvičeními, válkou, sabotáží, povstáním a nebo občanskými nepokoji, stávkou, blokádou, zabavením lodi či zboží, karanténou, a jinými úředními nebo státními opatřeními.
 4. Vzniká-li škoda podle ustanovení obou předchozích odstavců, je povinností dopravce vynaložit odbornou péči ke zmírnění škody.
 5. Dopravce může svůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce nebo pověřence (zaváže-li se například zajistit i nakládku nebo vykládku zboží, apod.), a odpovídá potom přepravci (příkazci), jako by přepravu nebo další závazky plnil sám.

PŘEPRAVNÉ, POJIŠTENÍ, SPOLEČNÁ HAVÁRIE

 1. Přepravným se rozumí dopravné, nízkovodní přirážky, kanálové, komorovací, mostní a přístavní poplatky, nebo i jiné poskytnuté úhrady, poplatky související s přepravou.
 2. Za plátce přepravného se pokládá odesílatel (objednatel). Označí-li odesílatel jako plátce přepravného jinou osobu, může dopravce požadovat před provedením přepravy zajištění své pohledávky (např. směnkou, nebo bankovním dokumentárním inkasem). Dopravce má však právo trvat na úhradě přepravného odesílatelem.
 3. Přepravné se účtuje, není-li jiného ujednání, podle tarifu dopravce na základě právě platných daňových a jiných předpisů. Úhrada se uskutečňuje podle ustanovení tohoto tarifu a podle devizových a bankovních předpisů, platných v okamžiku nakládky lodi. Sazba přepravného zahrnuje Úsek od “FCA paluba lodi v přístavu nakládky” až po “DES paluby lodi v přístavu určení”.
 4. Přepravné se počítá, není-li jiného ujednání, podle brutto váhy, nebo množství, nebo podle rozměrů zboží. Vždy však podle údajů zapsaných do přepravních dokladů.
 5. Právo vystavit fakturu (daňový doklad) vzniká dnem splnění výkonu podle § 9, odst. 5, těchto Přepravních podmínek. Není-li ujednáno jinak, je faktura splatná do čtrnácti dnů ode dne jejího vystavení.
 6. Jestliže vyúčtované přepravné není uhrazeno ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti, má dopravce právo účtovat podle § 369 Obch. Zák. ode dne splatnosti úroky z prodlení.
 1. Odesílatel může sjednat s dopravcem přepravní smlouvu s doložkou CIF nebo CIP (obě doložky podle Incoterms 2000, podle obou těchto doložek jsou nakládka, přepravné a pojistné placeny až do sjednaného přístavu určení a liší se od sebe pouze přechodem rizika, podle doložky CIF přechází riziko na příjemce přechodem zboží přes zábradlí lodi v přístavu nakládky, podle doložky CIP přechází toto riziko předáním zboží prvnímu dopravci).
 1. Odesílatel (majitel zboží) je povinen zaplatit v případě společné havárie příspěvek podle § 22 zákona 26/64 Sb . Výše příspěvků v případě společné havárie se stanoví v dispaši, jejíž zpracování zajišťuje dopravce.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚRECNÁ

 1. Jestliže je dopravce povinen poskytnout náhradu, je povinen nahradit při ztrátě zboží hodnotu, kterou zboží mělo v době předání v místě nakládky. Dopravce neodpovídá za nepřímé a následné škody.
 2. Při poškození nebo částečné ztrátě zboží je dopravce povinen nahradit rozdíl mezi hodnotou zboží v době převzetí dopravcem a hodnotou, kterou má zboží v poškozeném stavu.
 1. Poškození a vady zboží včetně zjištěného úbytku uplatní příjemce již při přejímání zboží při vykládce, je-li škoda zjevná a patrná. Není-li škoda zjevná a patrná, musí ji příjemce uplatnit nejpozději třetí kalendářní den po převzetí zboží.
 2. Podkladem pro uplatnění nároku na náhradu škody je zápis sepsaný zástupci příjemce a dopravce buď v den vykládky, nebo nejpozději třetí kalendářní den po převzetí zboží (též “Zjišťovací zápis”). Uplatní-li příjemce nárok na náhradu škody, musí podepsaný zjišťovací zápis k uplatnění nároku na náhradu škody přiložit. Při úplné ztrátě zásilky musí příjemce požádat o sepsání zjišťovacího zápisu nejpozději jeden měsíc po uplynutí sjednané dodací lhůty. Dopravce a příjemce mají právo zhotovit na vlastní náklady nezbytnou fotodokumentaci a požadovat její přiložení ke zjišťovacímu zápisu. Součástí zjišťovacího zápisu se však mohou stát jen snímky, které jsou v podepsaném zjišťovacím zápisu uvedeny jako jeho součást (příloha).
 3. Přepravce (odesílatel, příjemce, majitel zboží, speditér) uplatní u dopravce nárok na náhradu škody při úplné nebo částečné ztrátě nebo poškození zboží, kromě písemného odůvodnění nároku předloží žádající přepravce (dále jen “oprávněný”):
  3.1 originál nákladního listu nebo jeho druhopis, nebo originál náložného listu,
  3.2 zjišťovací zápis s případnými přílohami,
  3.3 doklad o úhradě přepravného (kdo a kdy přepravné platil),
  3.4 doklad o ceně zboží (daňový doklad, nebo celní doklad), nebo doklad o výši nákladů souvisejících s opravou poškozené zásilky, pokud je výše škody v době uplatnění nároku známa.
 4. Žádá-li o náhradu jménem oprávněného jeho zástupce, musí předložit plnou moc vydanou oprávněným, tuto plnou moc si dopravce ponechá.
 5. Nejsou-li k žádosti připojeny stanovené doklady, oznámí dopravce oprávněnému písemně, které doklady je třeba doplnit, dokud nejsou doklady stanovené těmito Přepravními podmínkami úplné, nemusí se dopravce žádostí oprávněného zabývat.
 6. Dopravce oznámí oprávněnému své rozhodnutí o jeho žádosti na náhradu škody písemně, vyhoví-li žádosti v plné výši, uhradí mu požadovanou částku a vrátí mu se sdělením o uznání nároku na náhradu pouze originál nákladního listu nebo jeho druhopis, nebo originál náložného listu, vyhoví-li jeho žádosti částečně, uhradí mu uznanou částku a vrátí předložené doklady vyjma dokladu o ceně zboží, nebo o nákladech na jeho opravu, nevyhoví-li dopravce oprávněného vůbec, vrátí mu všechny předložené doklady.
 7. Veškeré nároky dopravce se promlčují, nejsou-li uplatněny nejpozději jeden rok ode dne uzavření přepravní smlouvy.
 1. Dopravce má zadržovací a zástavní právo na zboží, přepravní doklady a jiné doklady týkající se zboží, na všechny nároky z přepravní smlouvy (zejména přepravné, zdržné a ostatní výlohy). Toto právo se týká i závazků dlužníka z ostatních (dřívějších) přepravních smluv.

Příloha

NAKLÁDACÍ A VYKLÁDACÍ DOBY (§ 7)

Pro nakládku a vykládku zboží při přepravách uskutečňovaných podle těchto Přepravních podmínek platí tyto dále uvedené nakládací doby pro 1 plavidlo nebo soulodí:

velikost zásilky (nákladu) nakládací (vykládací) doba
do 125 tun 0,5 dne
od 126 do 300 tun 1,0 den
od 301 do 500 tun 1,5 dne
od 501 do 750 tun 2,0 dny
od 751 do 1 000 tun 2,5 dne
od 1 001 do 2 000 tun 3,0 dny

Příloha

ZDRŽNÉ

Při překročení nakládací nebo vykládací doby nebo při překročení volné ostatní doby pobytu v přístavu se platí zdržné v následující výši za půlden:

nosnost plavidla motorová loď člun
do 550 tun 6 640 4 156
od 551 do 600 tun 6 990 4 384
od 601 do 650 tun 7 332 4 594
od 651 do 750 tun 8 024 5 040
od 751 do 1 050 tun 9 958 6 230
od 1 051 do 1 100 tun 10 185 6 396
od 1 101 do 1 150 tun 10 404 6 528
od 1 151 do 1 200 tun 10 614 6 650

Příloha

PODÍL ZTRÁTY NA VÁZE, ZA KTERÝ DOPRAVCE NEZODPOVÍDÁ (§ 11)

Dopravce neodpovídá jen za tu část ztráty na váze, která (bez ohledu na přepravní vzdálenost) nepřesahuje: 0,5% z naložené váhy.

Tyto podmínky platí zejména v České republice, případně v místech a státech, kde jednotlivé body, nebo části nejsou uvedeny.

Dodatkem, případně v smlouvě o přepravě jsou jednotlivé státní změny/zákony uvedeny a mají přednost před těmito podmínkami.